Program for 2013

Røsnæs kursuscenter 8.-10. november 2013

Dette års danske konference om virksomhedsteori ønsker at sætte fokus på virksomhedsteoriens historiske og filosofiske udvikling. Tanken er, at ved at belyse virksomhedsteoriens ophav og udvikling i forhold til kontingente historiske problemstillinger, så kan vi bedre blive i stand til at løse de moderne problemstillinger, som virksomhedsteorien bliver stillet overfor. Marx, Vygotskij og Leontjev’s teoriudviklinger skete ikke i et historisk vakuum, men blev udviklet for at løse datidens problemstillinger; denne sammenhæng mellem teoretiske og praktiske samfundsmæssige udviklinger er vigtigt at holde for øje, hvis vi stadig ønsker at udvikle virksomhedsteorien. Med andre ord: ved at se tilbage kan vi bedre bevæge os fremad, specielt i forbindelse med teoriudvikling; og virksomhedsteoriens historiske og kulturelle udgangspunkt fordrer os til en sådan udvikling.

Hent program med abstracts her: Program for Virksomhedsteori konference 2013

Optagelser og slides fra oplæg

[nonmembers]For at kunne se optagelser og slides fra oplæggene, skal du logge ind[/nonmembers]

Program

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

19.30 Oplæg 1: John Bertelsen.
Sammen med Birgit Kirkebæk har vi netop afsluttet et handicaphistorisk mikrostudie, der udkommer i bogform på Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, SFAH. Vores titel er “Uønsket i Danmark, bortsendt til Amerika”. Det er beretningen om de mennesker, der blev sendt til Amerika fra Anstalten ved Sakskøbing i perioden 1868-1930. Mennesker anbragt i sindssygeafdelingen eller anbragt i tvangsarbejde (!) Den særlige rolle/funktion som arbejdets virksomhedsform indtog/indtager i den kulturhistoriske psykologi vendes her helt på hovedet: tvang og disciplinering(!)

[members]

Oplægsnote til oplægget

[/members]

20.30 Godnat

Lørdag

8.30 Morgenmad

9.30 Oplæg 2: Michael Jensen.
Dialektikken mellem sociale aktører og systemstrukturer belyses via en kobling af Ilyenkov´s social-filosofi og Thompson/Varela/Rosch´s kognitiv videnskabelige teori “the enactive approach” (arbejder på en god oversættelse), der er ved at vinde frem i kognitiv videnskab. Forhåbningen er at bidrage til en mere (videnskabelig)holistisk tilgang i psykologien, hvor der som det også er tilfældet mange andre steder, har indfundet sig, det der ved overdrevet brug er en unhensigtsmæssig, for ikke at sige alt for urealistisk, reduktionisme.

[members]

Der blev desværre ikke optaget nogen video til Michaels oplæg.

[/members]

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 3: Jens Mammen.
En dialektisk realisme respekterer rigdommen i forskningens objekt og anerkender det subjektive som en forudsætning for den videnskabelige erkendelse.

[members]

[/members]
12.00 Frokost

13.30 Oplæg 4: Johan Trettvik.
Oplægget vil kigge på hvordan den økologiske tilgang som formuleret af James Gibson kan bidrage til en fastholdelse af væsentlige historiske pointer i virksomhedsteori, og muligvis udvikle disse.

[members]

[/members]

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 5: Malene Degn.
Virksomhedsteorien har traditionelt ikke beskæftiget sig meget med det psykopatologiske område. Oplægget her vil se på, hvordan virksomhedsteorien som almenpsykologisk teori kan anvendes til også at forklare afvigelser og svigt i de almenpsykologiske processer. Nutidige, dominerende psykopatologiske modeller har store forklaringsproblemer, og en virksomhedsteoretisk forståelse er tiltrængt. Er psykologien syg, og kan virksomhedsteorien finde en kur?

[members]

[/members]

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg 6: Ann-Therese Arstorp.
Oplægget undersøger på hvilke måder teknologiske artefakter i undervisningen på læreruddannelsen medierer til transformation eller kontinuitet i undervisningens praksis. Oplægget tager afsæt i mit feltarbejde på en københavnsk læreruddannelse.

[members]

[/members]

17.30 Pause

18.00 Middag

18.00 Aftensmad

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Oplæg 7: Klaus Bærentsen.
Vygotskij erklærede meget tidligt, at Pavlovs teori var et nødvendigt grundlag for psykologi. Den kulturhistoriske teori er ikke et brud med biologien, men en nødvendig overskridelse, som følger af menneskers liv i samfund baseret på teknisk arbejdsdeling. En række nye naturvidenskabelige teoriudviklinger (kaosteori, selvorganisering, synergetik o.l) gør det oplagt at vende tilbage til disse grundlæggende problemstillinger, for at se hvordan de tager sig ud i det nye lys.

[members]

[/members]

10.30 Nyt fra Iscar

11.00 Planlægning af Røsnæs 2014

12.00 Frokost

13.00 Farvel!

Kommentarer

Skriv et svar