Program for 2021

32. Virksomhedsteori konference

Fjelsted Skov Kro 5.-7. november 2021

Kriser

På dette års virksomhedsteoretiske konference sætter vi spot på krisebegrebet. En krise er, når et system ikke længere kan fungere på den måde, det har gjort hidtil og dermed står ved et afgørende vendepunkt. Alle ting i verden eksisterer i  modsætningsforhold, og nogle gange udvikler disse modsætninger sig på en måde, som skaber krise. Fælles for kriser er, at et system ikke længere kan blive ved med at fungere, som det har gjort hidtil, og at krisen er en overgangstilstand frem mod en justering, en ny funktionsmåde eller et sammenbrud. En krise vil have tendens til at vende tilbage, hvis de forhold, der er afgørende for krisens opståen, ikke ændres men blot justeres. En krise kalder altså på sammenbrud eller en reel strukturel omorganisering.

I systemer er der mikrokriser hele tiden. På denne konference vil vi dykke ned i større eller mere principielle kriser med henblik på at beskrive og forstå dem virksomhedsteoretisk. Vi vil stille os selv og hinanden spørgsmål som: Hvordan har det fænomen, vi beskriver, fungeret hidtil? Hvilke virksomheder, motiver og strukturer har opretholdt det? Hvorfor kan det ikke fortsat fungere sådan? Hvilke modsætninger i og udenfor systemet bidrager til krisen? Hvilke nye mulige former, kan systemet antage? Hvilke nye praksisformer, udvikling af motiver og bevidsthed og rammer vil blive nødvendige? Hvilke strukturændringer skal der til, for at krisen ikke gentager sig? Kan kriser forudses, og hvilke indikatorer skal man holde øje med?

Det er helt åbent, hvilke typer af kriser, man kan beskæftige sig med på konferencen. Det kan være klimakriser, økonomisk-strukturelle kriser, identitetskriser, udviklingspsykologiske kriser, organisatoriske kriser, mv. Kriserne kan tilgås ud fra vidt forskellige tilgange som developmental work research, organisationsanalyse, etnografi, udviklingspsykologi, politisk økonomi, mv. Fælles for konferencens oplæg vil være, at de forholder sig aktivt og eksplicit til krisebegrebet, som det kan forstås indenfor en virksomhedsteoretisk ramme.

Foreløbigt program

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

20.00 Oplæg 1: Kriser som generelt fænomen i økonomi og psykologi

Lørdag

8.30 Morgenmad 

9.30 Oplæg 2: Rethinking Psychology in a World in Crisis

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 3: Programming as work and crisis

12.00 Frokost

13.30 Oplæg 4: Person(lig)hed og klimaambivalens

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 5: Udviklingskriser og -konflikter i voksenalderen

16.00 Kaffepause

16.30 Diskussion 1: Virksomhedsteorikonferencen – nu og i fremtiden

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

20.00 Fest

Søndag

8.30 Morgen

9.30 Diskussion 2: Opsamling på krisebegrebet

10.30 Nyt fra Iscar

11:00 Generalforsamling i Forening Dansk Kulturhistorisk Virksomhedsteori
Valg af dirigent
Valg af referent                    
Bestyrelsens beretning for 2020
Godkendelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen og forsamlingen 
Valg af formand og bestyrelse

11.30 Planlægning af konference 2022

12.00 Frokost

13.00 Farvel