Program for 2016

Virksomhedsteoriens udbredelse og omfang

Der eksisterer i dag forskellige teorier, synspunkter, og metoder, som hver på deres måde forstår sig selv som virksomhedsteori, eller som baseret på virksomhedsteori, og det kan derfor være nyttigt, at forsøge at danne et overblik over disse forskellige systemer, deres lighedspunkter og evt. forskelle.

Da foreningen i sit navn allerede peger på en bestemt tradition indenfor psykologien, som stort set alle vil anerkende som virksomhedsteori, nemlig den teori som er knyttet til navnene Vygotskij, Luria, og Leontjev, og et varierende antal andre navne, er det ligeledes relevant at forsøge at skabe klarhed over, hvad der er denne teoris omfang og grænser, dvs hvilke fænomener teorien afbilder, og i hvilket omfang og detaljeringsgrad de afbildes i teorien. Ligeledes er det relevant at skabe overblik over hvordan udviklingen er forløbet siden den første generation af teoretikere ophørte med at arbejde, og hvordan de mere eller mindre parallelle samtidige teoriretninger som virksomhedsteorien blev udviklet i forhold til (Rubinsteins variant af virksomhedsteori, Ananjevs komplekse tilgang, m.fl.) har beskæftiget sig med de samme, eller beslægtede fænomener.

Endelig er der den mangfoldighed af teorier og metoder, som i øvrigt bliver benyttet ved udvikling af virksomhedsteorien og i forbindelse med anvendelse af den i de relevante praksisfelter, som på forskellige måder kan være nyttige for virksomhedsteorien at forholde sig til i dag.

Hent program som pdf: program-for-virksomhedsteori-konference-2016

Foreløbigt program

Fredag

17.00 Ankomst

18.00 Aftensmad

19.15 Velkommen til

19.30 Oplæg 1: Opsamling af konceptuel brainstorm 2015
Arrangørerne fremlægger oversigt over resultatet af den konceptuelle brainstorm 2015

20.00 Oplæg 1a: Litterær  brainstorm 2016
Mødedeltagerne lister Forfattere og publikationstitler som er centrale for arbejdsområder som virksomhedsteori anvendes indenfor

Arrangørgruppen vil gerne opfordre alle konferencedeltagerne til at lave en liste med 3-10 titler på artikler eller bøger fra en virksomhedsteoretisk kontekst, som er centrale  i forhold til det emneområde de arbejder med.

Her ud over kan det være nyttigt at lave en tilsvarende liste over titler, som er centrale indenfor området, men som ikke er baseret på virksomhedsteori, men enten er kompatible med, eller i modstrid med virksomhedsteori.

Vi ser også gerne, at personer, som af den ene eller den anden grund er forhindrede i at deltage i konferencen, fremsender tilsvarende lister til Klaus Bærentsen og med flg tekst i mailens emnefelt: V-Teori litteraturliste.

21.00 Det med småt … løst og fast fra deltagerne …

Lørdag

8.30 Morgenmad

9.30: Oplæg 2: Leontjevs forfatterskab
Klaus B. Bærentsen: Leontjevs forfatterskab og oversigt over arbejdsområder og discipliner som skrifterne er knyttet til

10.30 Kaffepause

11.00 Oplæg 3: SCRUM
Birthe Laursen & Johannes Damsgaard Bruun om SCRUM som projektstyringsmetode og dens relation til virksomhedsteori

12.00 Frokost

13.30 Oplæg 4: Forandringsprocesser i institutionel sammehæng i sundhedssektoren
Karsten Friis Jørgensen & Jeanette Wassar Kirk

14.30 Kort pause

15.00 Oplæg 5: Praktisk kunnskap og virksomhetsteori
Jan Selmer Methi

16.00 Kaffepause

16.30 Oplæg 6: Diskussion
Diskussioner baseret på spørgsmål fra lørdagens indlæg

17.30 Pause

18.00 Aftensmad

Søndag

8.30 Morgen

9.30: Oplæg 7: Hvordan det opleves at være studerende
Holger Forman

10.30 Nyt fra Iscar

11.00 Planlægning af konference 2017

12.00 Frokost

13.00 Farvel