Conference: Measured Lives

The theme of the 18th biennial conference of International Society for Theoretical Psychology is: Measured Lives – Theoretical Psychology in an Era of Acceleration.

Two dominant forces in contemporary capitalist societies are the conception of humanity as something measurable and the quest for acceleration, efficiency, and optimization. This may be a crucial part of increasing productivity, but the values and forms of governance emerging from the ethos of acceleration and efficiency may also play a role in inducing human suffering and in structuring that suffering as ‘new pathologies’.

Time and place

Danish School of Education, Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen
Date: 19 to 23 August 2019

Læs mere om konferencen her

Information om “8th Nordic ISCAR”

The 8th Nordic ISCAR Conference, which will be held 18–20 June 2019, is titled ‘Research and practices within and across boundaries’. The conference will provide a cross-disciplinary forum for presenting research findings and discussing ideas for developing research. The aim is to establish new possibilities for collaboration among researchers who are interested in cultural-historical activity theory as an approach to conducting research both on and with practitioners.

The Nordic and Baltic countries have a strong tradition of using cultural-historical activity theory to study and/or conduct formative interventions in various arenas where practices are studied and developed. These arenas include learning and play in early childhood, children’s school life and learning, education at various levels and in different contexts, learning across contexts, youth life as well as work life and the organization of processes.

Læs mere her

Kommentar til oplægget

Seth Chaiklin har indsendt denne kommentar til konferencens oplæg:

Diskussion af konferences oplægget, ud fra et virksomhedsteoretiske perspektiv. Mit formål er, at fremføre nogle positiv perspektiver i forhold til oplæggets intentioner – men vil tage udgangspunkt i nogle alvorlige misforståelser (eller problematiske antagelser) i oplæggets argumentation, og derfra give nogle alternativ indramninger.

Oplæg: At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

Lars Bang Jensen og Holger Forman vil holde dette oplæg på konferencen:

At tæmme en bikube – Diskussionsoplæg om folkeskoleklassestørrelse, mængdelære og virksomhedsteori

I dette diskussionsoplæg vil vi prøve at skitsere problemer med den nuværende gængse folkeskoleklassestørrelse på ca. 25-28 elever ud fra flere problemstillinger. Først vil vi illustrere problemet via mængdelære (set theory) for at vise den stigende kompleksitet og nødvendige underopdeling i en klasse. I den følgende argumentation trækker vi på virksomhedsteorien, og prøver at anskue klassen som et aktivitetsystem. Vores hovedpointe er, at mange af de problemer en lærer støder på i forhold til uro, elevdifferentiering, særlige behov mm. kunne afhjælpes med en mindre klassestørrelse. Til sidst retter vi opmærksomhed mod (den internationale) forskning på området, og hvorfor det var lidt for hurtigt af Niels Egelund at affeje disse fund tilbage i 2010.

Heinesen, E. (2010). Estimating Class‐size Effects using Within‐school Variation in Subject‐specific Classes. The Economic Journal, 120(545), 737-760.

Oplæg: Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?

Charlotte Mathiassen har meldt følgende oplæg til konferencen:

Kvindefængsel i Danmark – udvikling af motiv for liv?

Jeg følger processen med etablering af et kvindefængsel. Her ses, at en mængde forhold udenfor den enkelte kvindes indflydelse og et andet sted / andre steder i hierarkiet influerer på, hvad hun egentlig vil få mulighed for. Det er helt nyt, at jeg følger dette, idet beslutningen om at etablere kvindefængsel er ret ny – men måske kunne det være interessant at koble en analyse af organisatoriske forhold (så vidt det er muligt for nuværende) med drøftelser af hvilke muligheder den enkelte reelt får for at udvikle ‘motiv for liv’ (som det tegner sig nu).

Oplæg: Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…

Brian Borup fra Østre Gasværk holder følgende oplæg:

Institutionel fremmedgørelse med pålagte mål og motiver om udvikling – i en bestemt retning…

På Østre Gasværk, et bo- og behandlingssted for unge mellem 18-30 år, er udviklingsmål og motiver om udvikling noget vi konstant forholder os til; både personale og beboere – eksempelvis i form at handleplaner jf. lov om social service. Hvordan griber vi dette an i praksis? Oplever vi og beboerne, og har vi tid og plads til kritisk at reflektere over dette, at ”noget” bliver os pålagt; og hvordan, med alle de interesser der forbundne hermed, får vi det fagligt og meningsfuldt flettet ind i vores hverdag.

Oplæg: Ideologi og moderne styringsteknologier

Endnu et oplæg er meldt til konferencen. Det er Olav W. Bertelsen og Louise Margrethe Pedersen, der holder oplægget:

Ideologi og moderne styringsteknologier

I oplægget vil vi undersøge, hvordan to forskellige typer af samfundsmæssige styringsteknologier repræsenterer ideologi, som overleveres til mennesker gennem organisering af disse menneskers virksomhed. Dette får konsekvenser for de motiver og samkvemsformer, der udvikler sig hos disse mennesker.

I det ene spor undersøger vi, hvordan uddannelsessystemets karaktersystem inducerer konkurrence og dominansaspekter i de mellemmenneskelige relationer og udvikling af præstationsmotiver i overensstemmelse med karaktersystemets krav.

I det andet spor undersøger vi hvordan kognitivistiske teorier om menneske-computer interaktion har reduceret arbejderen til en maskindel uden egen agens i arbejdet.

Vi diskuterer afslutningsvist, hvordan man i praksis skal forholde sig til styringsteknologier i uddannelsessammenhænge og i design af arbejdsredskaber. Vi peger på, at en progressiv designproces af styingsteknologier som minimum skal indeholde perspektiver, der tager udgangspunkt i brugeren men som også skal have en eksplicit analyse af den normativitet, der ligger bag teknologien, så ideologi ikke uintenderet reproduceres bag om ryggen på de implicerede parter.

Oplæg: Det moderne arbejdsmarked, kognitiv kapitalisme og fremmedgørelse

Det tredje oplæg er nu tilmeldt! Det er Malene Degn, der holder oplæg med følgende titel:

Det moderne arbejdsmarked, kognitiv kapitalisme og fremmedgørelse

Arbejdets transformation fra industriarbejde til vidensarbejde betyder, at individers kognitive og personlighedsmæssige ressourcer, processer og potentialer kapitaliseres og varegøres i langt højere grad end tidligere. Mennesket kan nu leve af at udnytte personlige egenskaber som fx kreative evner, kommunikationsevner og empati, og den personlige identitet smelter i højere grad sammen med den arbejdsmæssige.

Sammen med de New Public Management-styringsmetoder og konkurrence-logikker, der er udbredt på mange arbejdspladser, medfører dette ofte store indre modsætninger i individet. På den ene side måles og evalueres individets præstationer hele tiden nøje i forhold til fastlagte mål og succeskriterier, mens det på den anden side forventes, at individet selv sætter sig mål og tager ansvar for sit arbejde (og vedligeholdelsen af sine personlige egenskaber), sin udvikling og sig selv på arbejdspladsen.

Oplægget vil se på, hvad dette betyder for det enkelte individ, hvilke motivkonflikter og oplevelser af fremmedgørelse, der opstår, og hvilke udfordringer det giver individet i forhold til at realisere mere personlige livsmotiver.